Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

 

Windchill ProjectLink

Hợp tác các dự án nền web

Môi trường toàn cầu đầy thách thức hiện nay đòi hỏi sự hợp tác hiểu quả. Với PTC Windchill ProjectLink, bạn có thể khai thác an toàn các tài năng và năng lượng của toàn nhóm, trong và ngoài sự kiểm soát của bạn. Bằng việc tạo ra một không gian làm việc ảo, PTC Windchill ProjectLink cung cấp truy cập nhanh tới đúng sản phẩm và thông tin quản lý dự án vào đúng thời gian, cho phép các đội liên kết, theo dõi, và phát triển.

Sử dụng các dự án và mẫu tài liệu được xây dựng trước và phát triển theo hướng quy tình làm việc, PTC Windchill ProjectLink giúp đảm bảo rằng các tiến trình chức năng chéo phù hợp với các tiêu chuẩn quy định. Đó cũng chính thức hoá các phương pháp quản lý chất lượng, như là Six Sigma, lập kế hoạch phát triển sản phẩm tiên tiến theo (APQP) và ISO 9000.

PTC Windchill ProjectLink- Tính năng và Lợi Ích

  • Tự động hoá các tiến trình kinh doanh chính —Tối ưu hoá giới thiệu sản phẩm mới, Six Sigma và Kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm (Advanced Product Quality Planning)
  • Tích hợp đầy đủ — Làm việc với nhiều giải pháp CAD cơ khí hoá và điện tử hoá, ứng dụng Microsoft Office và môi trường Windows
  • Tăn tốc thời gian đưa ra thị trường — Cung cấp khả năng hiện thị theo thời gian thực cho các văn bản hiện tại, các bộ phận và thông tin kế hoạch
  • Cải thiện sự đổi mới — Tối ưu hoá họp tác nhóm theo thời gian thực, cả trong và ngoài vòng kiểm soát của bạn
  • Tích hợp xuyên suốt — làm việc với PTC Creo và PTC Windchill PDMLink cho tất cả các hoạt động xuyên doanh nghiệp.