Điện thoại liên hệ HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

PTC Mathcad – Biểu đồ so sánh

 

PTC Mathcad là phần mềm toán học cho phép bạn để giải quyết, phân tích và chia sẻ tính toán kỹ thuật quan trọng nhất của bạn.

So sánh License PTC Mathcad

PTC Mathcad cung cấp ba loại khác nhau của các tùy chọn giấy phép: Phiên bản dùng thử 30 ngày, một giấy phép cá nhân và nhiều giấy phép. PTC Mathcad Express là phần mềm miễn phí trọn đời của chúng tôi. Khi bạn chọn tùy chọn chức năng đầy đủ 30 ngày, bạn sẽ tận hưởng tất cả các tính năng có trong PTC Mathcad. Sau khi 30 ngày kết thúc, bạn có thể tiếp tục với miễn phí suốt đời phiên bản của chúng tôi, PTC Mathcad Express. So sánh từng khả năng và tìm thấy những tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn..


Capability (*Available First 30-Days in Express) PTC Mathcad Express
Download Free Version
Individual License
How to Buy
Multiple Licenses
Get a Quote
Individual Licenses
Get a Quote
Multiple Licenses
Get a Quote
Write equations using natural math notation
Automatic update of calculations
Automatic unit conversion and unit checking
Comprehensive documentation
Basic numeric functions and operators, including algebra and trigonometry
X-Y plots
Multi-threaded calculations + 64-bit support
Advanced engineering mathematics
Advanced plot types*
Standardize engineering processes using templates*
Advanced numeric functions*
Programming*
Evaluate expressions symbolically*
Embed Excel directly in your worksheet*
Leverage C/C++ libraries in your worksheet*
Solve systems of equations
License can be shared amongst a team
Share and Reuse: Share your PTC Mathcad license
with your colleagues to improve collaboration
Borrow license for offline work
Use Mathcad Anytime: Install PTC Mathcad at work
and on your home computer
Centralized IT management and administration
Home Use license while active on Global Support  – 1 2 2 3
All Custom Functions  ✓
Animator Tool
Software Development Kit (SDK)
eLearning Libraries 1 3
Worksheet Libraries  –
Capability (*Available First 30-Days in Express) Download Free Version How to Buy Get a Quote Get a Quote Get a Quote